Jak pomóc szkołom? To tytuł konferencji, która odbyła się 10 maja 2017 roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Była to propozycja dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. Przybyłych powitał Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Zwrócił uwagę na trudną rolę nauczycieli w kształtowaniu tożsamości społeczeństwa pomorskiego i niełatwe losy pamięci polskiej. Kierownik MNS–CDP – Agnieszka Kuchcińska-Kurcz przybliżyła ideę magazynu otwartego, zachęcając zebranych do kwerendy w rodzinnych archiwach.

W sali konferencyjnej jako pierwsza głos zabrała Barbara Grabowska – wieloletni doradca metodyczny, trener – omawiając istotę mentoringu oraz coachingu. Duże zainteresowanie wzbudziła procedura SMART, czyli niełatwe budowanie celów. Ze względu na ograniczenia czasowe prelegentka zasygnalizowała niektóre korzyści płynące z zastosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym omawianych metod wsparcia. Edukator Edyta Szumocka poprzez wykład interaktywny ukazała podobieństwa oraz różnice w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dotychczas obowiązującej i tej wchodzącej w życie 1 września 2017 roku. Podkreśliła wagę nie tylko zadań szkoły jako instytucji, celów kształcenia i treści nauczania, ale zwróciła uwagę na warunki i sposoby ich realizacji. Analiza najważniejszych zmian, będących skutkiem wdrażania nowej podstawy programowej, wywołała ożywioną dyskusję i chęć obecnych do udziału w kolejnym spotkaniu dla nauczycieli w MNS–CDP. Propozycje tematów lekcji zgodnych z nową podstawą programową przedstawiła Ewa Sobota – pracownik sekcji edukacyjnej MNS–CDP. Oferta ma pomóc nauczycielom, wychowawcom klas w realizacji nowych ważnych zadań, przede wszystkim projektów edukacyjnych i stanowić uzupełnienie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole, będąc jednocześnie atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i umiejętności.

Na zakończenie spotkania zainteresowani nauczyciele zostali zapoznani z ekspozycją stałą MNS–CDP. Goście podzielili się uwagami na temat aranżacji poszczególnych przestrzeni oraz form i metod realizacji zajęć dla uczniów różnych typów szkół w roku szkolnym 2017/2018.

 

Oprac. Ewa Sobota