„Każda lekcja w dobrym stylu” – to tytuł konferencji metodycznej, która odbyła się 14 listopada 2017 roku w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Była to kolejna propozycja dla nauczycieli i wychowawców klas wszystkich etapów kształcenia w ramach Forum Wymiany Doświadczeń.

Jako pierwsza głos zabrała Sylwia Klik – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie oraz Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie. Przygotowane, prezentowane oraz omawiane przezeń karty pracy dla wszystkich etapów kształcenia,  dostosowała do stylów uczenia się swoich uczniów. Uwypukliła również kwestię stylów nauczania, zaznaczając iż rola uczącego wymaga dużego wysiłku dydaktycznego, a także uznania ucznia za podmiot tych działań. Kolejną prelegentką była Anna Kowalczyk – konsultantka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie. Zwróciła uwagę na sposoby aktywizowania uczniów w procesie kształcenia historycznego w taki sposób, aby bierny słuchacz stawał się aktywnym badaczem. Za wyznaczniki uczenia w dobrym stylu uznała kompetencje nauczyciela, pomysł metodyczny oraz poziom zainteresowania uczniów i ich zaangażowanie. Edukacja humanistyczna wymaga, by młodzież wyrażając swoje stanowisko, zawsze przedstawiała odpowiednią argumentację. Równie ważne jest wymuszenie na niej krytycznego myślenia, formułowania wniosków oraz odwoływanie się do historii regionalnej i lokalnej. Edyta Szumocka – edukator MNS–CDP poprzez wykład interaktywny zaakcentowała wagę dostosowania przekazu wiedzy do indywidualnych stylów uczenia się. Najważniejszą korzyścią zastosowania stylów i technik nauki odpowiednich dla preferencji zmysłów jest umożliwienie uczniowi pełnej kontroli nad jego nawykami podczas nauki. Z perspektywy ucznia bardzo ważna jest samoświadomość dotycząca preferencji uczenia się w celu określenia technik najbardziej skutecznych.

Prowadząca konferencję zaprosiła na jej kolejną edycję i zaapelowała o rozważenie, a następnie rozpoznanie, jak przekazywać wiedzę, aby najskuteczniej dotrzeć do uczniów.

oprac. Ewa Sobota