Propozycje tematów lekcji dla szkół:

Czego o Holokauście młodzi Europejczycy dowiedzą się w szkole?

Jak rozmawiać o Holokauście ze współczesnymi nastolatkami? Jak uczcić pamięć ofiar Zagłady w szkole? W związku z przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, na portalu edukacyjnym „Hi-story Lessons” ukazał się nowy pakiet edukacyjny, poświęcony tej tematyce. Scenariusze lekcji i pomysły na obchody dnia pamięci, opracowane przez edukatorów specjalizujących się w tematyce Zagłady, odwołują się m.in. do krótkiej animacji „Memento” oraz do objazdowej wystawy pt. „Między Życiem a Śmiercią…”, poświęconej różnym formom pomocy w czasie Zagłady i historiom ocalenia. Materiały dostępne są w języku polskim i angielskim pod adresem: hi-storylessons.eu

Wydawcą wielojęzycznego portalu „Hi-story Lessons” jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.

Co zdjęcie potrafi, czyli historie zwykłych fotografii.

Lekcja w CDP dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej.

Na zajęciach tworzone są warunki do odkrywania oraz nabywania podstaw wiedzy o świecie. Lekcja sprzyja rozwijaniu umiejętności posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości w sposób bezpośredni (obserwacja) i pośredni (film, fotografia). Uczy szacunku do przeszłości, przybliżając historię małej i dużej ojczyzny. Poprzez zajęcia zaspokajana jest  ciekawość poznawcza dzieci, kształtowana postawa poszanowania tradycji  rodzinnych i lokalnych. Uczniowie dowiedzą się, jaką wartość ma fotografia, będą potrafili podać przykład zdjęcia z ekspozycji, które najlepiej zapamiętali i uzasadnić dokonany wybór.

Prowadzący: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 90 min.

Jak nowoczesne urządzenia chronią przeszłość od zapomnienia?

Lekcja w CDP dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

Celem edukacji wczesnoszkolnej oraz II etapu kształcenia jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, społecznym, etycznym, emocjonalnym i  estetycznym. Zasadne jest więc przybliżenie uczniom instytucji muzeum, jej celów i zasad funkcjonowania. Poprzez poznawanie najnowszej historii miasta i regionu, uczniowie mogą lepiej identyfikować  się z małą i dużą ojczyzną. Rozwiną wiedzę o przeszłości Szczecina i regionu, będą się przygotowywać do świadomego odbioru oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. W czasie spotkania tworzone są warunki do kształtowania emocjonalnego związku z miastem i regionem, a także rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Prowadzący: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 90 min.

Przeszłość odległa i całkiem bliska. Barwy PRL-u.

Lekcja w CDP dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.

Celem lekcji jest stworzenie warunków do przygotowania dzieci do tego, aby mogły aktywnie poznawać świat wartości kultury, uczyć się tolerancji i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji, szczególnie ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie oraz status społeczny.  Zajęcia wspomagają kształtowanie wrażliwości, dociekliwości poznawczej oraz budowanie poczucia identyfikacji z małą ojczyzną. Uczniowie rozwiną umiejętności formułowania wniosków po uprzedniej obserwacji. Na podstawie najważniejszych przełomowych etapów historii Szczecina i Polski będą mogli rozróżnić charakter światowego wymiaru wojny i wewnętrznych konfliktów z wykorzystaniem sił zbrojnych.

Prowadzący: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 90 min.

Tu jest nasz dom.

Lekcja w CDP dla uczniów gimnazjum.

Na przykładzie osiągnięć i trudnych doświadczeń czasów minionych, zrozumieją, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną. Zapamiętają, że można równocześnie być mieszkańcem małej ojczyzny, Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej. Podczas lekcji dowiedzą się, że dom oraz mała ojczyzna są ważne w tożsamości człowieka niezależnie od tego, czy łączy się tylko z przyjemnymi i przyjaznymi emocjami. Dzięki tej lekcji uczniowie lepiej poznają, co oznacza być Polakiem. Będą potrafili wyjaśnić, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja. Poznająi zidentyfikują grupy narodowe i migrantów, którzy tworzyli zręby społeczności w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 90 min.

Mam prawo myśleć inaczej – o dyskryminacji i tolerancji w czasach PRL-u.

Lekcja w CDP dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dyskryminacja, stereotyp, tolerancja, wielokulturowość to tylko niektóre z ważnych słów określających miarę naszego człowieczeństwa. W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję dokonać analizy własnego postępowania oraz postępowania innych w kontekście postaw dyskryminacyjnych. Z wykorzystaniem fragmentów ekspozycji stałej młodzież będzie identyfikować przykłady sytuacji oraz zdarzeń świadczące o postawie tolerancji lub nietolerancji. Rozwinie umiejętność formułowania opinii i ocen , a także konfrontowania własnych sadów ze zdaniem innych w toku dyskusji.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 min.

W cieniu propagandy.

Lekcja w CDP dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Propaganda, coś propagować…podobne słowa, ale mogą zupełnie co innego wyrażać.  Propaganda czasów PRL odgrywała zasadniczą rolę w sferze polityki, życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Stanowiła obok wielu innych działań, główny instrument władzy państwowej. Oprócz wpływu na treść przekazu informacyjnego, jej zadaniem było kształtowanie pożądanych według władzy postaw, zwalczanie nauczania Kościoła, kształtowanie postawy miłości oraz bezkrytycznej akceptacji wobec władzy i nienawiści wobec tego co z nią konkurowało lub się jej przeciwstawiało. Zasoby ekspozycji stałej CDP pozwolą uczestnikom zajęć emocjonalnie doświadczyć, jak wielki oręż może stanowić propaganda w ręku każdej władzy.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 min.

„Non possumus” -  Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1989.

Lekcja w CDP dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Lekcja przybliża sylwetki księży katolickich żyjących i prowadzących działalność społeczno-polityczną w nazistowskim Szczecinie, a także sytuację, jaka powstała na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej w związku z podległością tych ziem władzy niemieckich biskupów. Uczniowie samodzielnie ocenią znaczenie bulli papieża Pawła VI ustanawiającej 4 nowe diecezje, w tym szczecińsko-kamieńską. Na ekspozycji stałej prześledzą zarówno walkę władzy z Kościołem, jak i rolę tego ostatniego w integracji społeczności naszego regionu. Uczestnicy spotkania zdefiniują rolę Kościoła w czasie przełomowych wydarzeń w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim i ojczyźnie na polskiej drodze do wolności.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 min.

Sztuka a władza – między serwilizmem a swobodą wypowiedzi artysty.

Lekcja w CDP dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Lekcja pozwala dostrzec związek między dziełem a sytuacją społeczno-polityczną czasów, w których powstało. Czy artysta ma służyć społeczeństwu? Jak określić przestrzeń swobodnej wypowiedzi twórców ? Czy wykonawcy dzieł zawsze pozostają niezależni? Czy artyści powinni być sumieniem narodu? Gdzie jest granica  między wiernością sobie a konformizmem zapewniającym możliwość tworzenia? Zasoby oraz aranżacja wystawy stałej CDP pozwolą odpowiedzieć na te i podobne niełatwe pytania.

Prowadzący: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 min.

Podzielony świat.

Lekcja w CDP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podział świata w latach drugiej wojny światowej był jasny: naziści przeciwko wszystkim, którzy z ideologią nazistowską się nie zgadzali. Już w trakcie trwania konfliktu widoczny był nasilający się spór między światem Zachodu a tworzącym się blokiem socjalistycznym. Żelazna kurtyna, mur berliński, powstanie dwóch państw niemieckich – to najbardziej widoczne znamiona podziału powojennego świata. Piętno rozłamu było widoczne również w polskim społeczeństwie. Linie podziału, w zależności od powojennej dekady, przebiegały i uwidaczniały się w różny sposób. Władza z jednej, społeczeństwo z drugiej strony; prześladowcy i ich ofiary, ci, którym system zapewniał dostatnie życie i ci, którzy nie mogli dotrwać do następnej wypłaty… Proponowana lekcja pozwoli zastanowić się uczniom, jak kształtowały się podziały w polskim społeczeństwie od zakończenia wojny po czerwcowe wybory w 1989 roku i upadek muru berlińskiego.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 90 minut.

Od Grudnia’70 do Stycznia’71.

Lekcja w CDP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Historia najnowsza jest ważnym elementem budowania tożsamości młodego pokolenia. Lekcja poświęcona jest więc genezie wydarzeń grudniowych 1970 roku, które uchodzą – według badaczy – za początek kształtowania się szczecińskiej zachodniopomorskiej wspólnoty. Dlaczego Polakom przestała wystarczać tzw. mała stabilizacja? Jak kształtował się pomarcowy pejzaż polityczny? Dlaczego robotnicy zdecydowali się na otwarty bunt wobec władzy? W jakich okolicznościach musiała ustąpić ekipa Władysława Gomułki? Czy Edward Gierek był uczciwy wobec protestujących robotników? Zajęcia pozwolą odpowiedzieć na te i inne ważne pytania. Być może będą one pretekstem do postawienia kolejnych, a ty samym do kontynuowania poznawania nieodległej przeszłości Szczecina, regionu, Polski.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 minut.

Sierpień’80 – Grudzień’81. Miara zwycięstwa, miara klęski.

Lekcja w CDP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na zajęciach uczniowie poznają, na czym polegał pozorny dynamizm epoki gierkowskiej. Dowiedzą się, jak przebiegała budowa „drugiej Polski”, jak społeczeństwo i władza zareagowały na zmierzch pozornej koniunktury. Powstanie KOR, rozwój niezależnych inicjatyw społecznych, wybór Karola Wojtyły na papieża i wybuch strajków latem 1980 roku doprowadziły do powstania największej w latach powojennych siły społeczno-politycznej w Polsce. Sukces „Solidarności” i 16 miesięcy nieustannej konfrontacji z władzą zakończył dramat stanu wojennego. Kto w efekcie wydarzeń z lat 1980-1981 był stroną wygraną, a kto przegraną?
Lekcja adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 minut.

Sierpień 1988 – czerwiec 1989. Trudna droga do wolności.

Lekcja w CDP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia, podczas których młodzież dowie się, w jaki sposób nasilający się kolejny kryzys gospodarczy, pielgrzymki papieskie do Polski, zmiany zachodzące w Związku Radzieckim oraz na arenie międzynarodowej, strajki w 1988 roku przyczyniły się do zainicjowania rozmów Okrągłego Stołu. Wybory czerwcowe, sejm kontraktowy, „wasz prezydent, nasz premier”, „gruba kreska” to najbardziej reprezentatywne określenia opisujące ówczesny czas. Młodzież będzie mogła na podstawie ekspozycji stałej CDP zidentyfikować miejsce i rolę Szczecina oraz jego przedstawicieli w przełomowych wydarzeniach kształtujących współczesne oblicze Polski.
Lekcja jest adresowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

Prowadzące: Ewa Sobota i Edyta Szumocka
Miejsce: Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
Czas: 60-90 minut.

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie

Na jego stronach znajdą Państwo informacje o naszych programach edukacyjnych zarówno dla małych, jak i dużych, dla szkół, rodzin, gości indywidualnie odwiedzających muzeum, miłośników historii, pasjonatów sztuki oraz osób chcących rozwijać swoje zainteresowania.

Pobierz plik

 

oprac. Edyta Szumocka