17 marca 1921 roku uroczyście uchwalono ustawę zasadniczą zwaną Konstytucją marcową. W 100-lecie tego ważnego wydarzenia proponujemy rozwiązanie quizu wiedzy. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Powodzenia!

PYTANIE 1
Ustawa marcowa składała się z krótkiego wstępu i 126 artykułów. Dzieli się na:
A. 5 rozdziałów
B. 7 rozdziałów
C. 9 rozdziałów.

PYTANIE 2
Rząd Jędrzeja Moraczewskiego utworzył w styczniu 1919 roku Biuro Konstytucyjne. Opracowano w nim trzy projekty konstytucji. Autorem jednej z propozycji był:
A. Józef Piłsudski
B. Józef Buzek
C. Roman Dmowski.

PYTANIE3
14 lutego 1919 roku Sejm wyłonił specjalną Komisję Konstytucyjną. Jej prezydium, jako pierwszy, przewodniczył:
A. Maciej Rataj
B. Mieczysław Niedziałkowski
C. Władysław Seyda.

PYTANIE4
Na fotografii znajduje się:
A. Marszalek Senatu Wojciech Trąpczyński
B. Premier Polski Władysław Grabski
C. Marszałek Polski Józef Piłsudski.

fot quiz

PYTANIE 5
Józef Piłsudski dosadnie określał ówczesne życie polityczne w kraju. To była, według niego:
A. Sejmokracja
B. Durnokracja
C. Posłokracja.

PYTANIE6
Pod tekstem Konstytucji widnieje między innymi podpis szefa polskiego rządu. Był nim wówczas:
A. Władysław Grabski
B. Wincenty Witos
C. Gabriel Narutowicz.

PYTANIE7
„Zapomniany ojciec Konstytucji marcowej”, to:
A. Profesor Michał Bobrzyński
B. Docent Władysław Wróblewski
C. Profesor Edward Dubanowicz.

PYTANIE8
Tuż przed uchwaleniem ustawy zrezygnowano z propozycji KomisjiKonstytucyjnej, aby kandydatem na prezydenta mógł być wyłącznie Polak i katolik.Powód rezygnacji z zapisu to:
A. Podpisanie traktatu w Rydze
B. Plebiscyt na Górnym Śląsku
C. Koniec kadencji Naczelnika Państwa.

PYTANIE9
Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe:
A. Konstytucja przyznawała prymat Sejmowi w systemie organów państwowych
B. Konstytucja przyznawała prymat Senatowi w systemie organów państwowych
C. Konstytucja przyznawała prymat parlamentowi w systemie organów państwowych.

PYTANIE10
Po upływie ilu lat Zgromadzenie Narodowe mogło dokonać rewizji Konstytucji zwykłą większością głosów?
A. 5 lat
B.15 lat
C. 25 lat.

PYTANIE11
W Sejmie Ustawodawczym działalność prowadziły też posłanki. Ile ich było?
A. 4
B. 8
C.12.

PYTANIE12
Fotografia przedstawia jednego z ważniejszych polityków II RP. To:
A. Prezydent Gabriel Narutowicz
B. Marszałek Sejmu Maciej Rataj
C. Premier rządu Wincenty Witos.

Rataj

PYTANIE13
Czynne prawo wyborcze do Sejmu przysługiwało obywatelom, którzy ukończyli:
A. 18 lat
B. 21 lat
C. 30 lat.

PYTANIE14
Artykuł 90. Konstytucji odnosił się do:
A. Obowiązku szkolnego
B. Równości wobec prawa
C. Przestrzegania Konstytucji.

PYTANIE15
Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługiwało:
A. Sejmowi i rządowi
B. Senatowi i Sejmowi
C. Rządowi i Senatowi.

PYTANIE16
Konstytucja marcowa gwarantowała swobodę zachowania praw językowych i kulturalnych mniejszościom narodowym. W roku 1921 mniejszości stanowiły:
A. ok.18 % ludności Polski
B. ok.28% ludności Polski
C. ok. 36% ludności Polski.

PYTANIE17
Rozdział III Konstytucji określał sposób wyboru głowy państwa. Prezydenta RP wybrać miały:
A. Sejm oraz Senat
B. Sejm i Rada Ministrów
C. Senat i Rada Ministrów.

PYTANIE18
Kadencja głowy państwa trwała:
A. 5 lat
B. 6 lat
C. 7 lat.

PYTANIE19
Konstytucja marcowa wprowadziła zasadę, iż wybory do Sejmu i Senatu będą:
A. Powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne co 4 lata
B. Powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne co 5 lat
C. Powszechne, równe, tajne, bezpośrednie co 5 lat.

PYTANIE20
Konstytucja marcowa weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli:
A. 18 marca 1921 roku
B. 17 kwietnia 1921 roku
C. 01 czerwca 1921 roku.

Konstytucja z 17 marca 1921 r.view

Poprawne odpowiedzi:
1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
6. B
7. C
8. B
9. A
10. C
11. B
12. B
13. B
14. C
15. A
16. C
17. A
18. C
19. B
20. C

Opracowanie: Ewa Sobota i Edyta Szumocka