Przez cały czas istnienia PRL Polaków mieszkających na zachodnich ziemiach Polski straszono tym, że za chwilę stracą swój dom, że ziemie te, zwłaszcza Szczecin, staną się na powrót niemieckie.

Przez cały czas istnienia PRL Polaków mieszkających na zachodnich ziemiach Polski straszono tym, że za chwilę stracą swój dom, że ziemie te, zwłaszcza Szczecin, staną się na powrót niemieckie. Komunistyczna propaganda, niezależnie od układu zgorzeleckiego PRL - NRD z 1950 r., czy układu między PRL a RFN z 1970 r., w miarę od potrzeb podgrzewała antyniemieckie nastroje przypominając, że oba układy, choć były sukcesem rządów PRL, nie zastępowały traktatu pokojowego.

Dopiero po zmianie ustroju w 1989 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął wielomiesięczne zabiegi o podpisanie traktatu z Niemcami. Doszło do tego rok po słynnym geście pojednania obu szefów rządów w Krzyżowej (Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl) i miesiąc po zjednoczeniu Niemiec (3 października 1990 r.). 14 listopada 1990 r. podpisano traktat potwierdzający kształt istniejącej granicy polsko-niemieckiej.

Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec,
- dążąc do kształtowania ich wzajemnych stosunków, skierowanych ku przyszłości, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz z podpisanym w Helsinkach Aktem Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i z dokumentami końcowymi kolejnych spotkań tej Konferencji,
- zdecydowane wspólnie wnieść wkład w dzieło budowy europejskiego porządku pokojowego, w którym granice nie będą już dzieliły i który zapewni wszystkim narodom europejskim współżycie oparte na zaufaniu i wszechstronną współpracę dla dobra wszystkich oraz zapewni trwały pokój, wolność i stabilność,

TR A K T A T
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej
między nimi granicy

podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 listopada 1990 r. został podpisany w Warszawie Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy w następującym brzmieniu:

T R A K T A T
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej
między nimi granicy

Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec,
- dążąc do kształtowania ich wzajemnych stosunków, skierowanych ku przyszłości, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz z podpisanym w Helsinkach Aktem Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i z dokumentami końcowymi kolejnych spotkań tej Konferencji,
- zdecydowane wspólnie wnieść wkład w dzieło budowy europejskiego porządku pokojowego, w którym granice nie będą już dzieliły i który zapewni wszystkim narodom europejskim współżycie oparte na zaufaniu i wszechstronną współpracę dla dobra wszystkich oraz zapewni trwały pokój, wolność i stabilność,
- głęboko przekonane, że zjednoczenie Niemiec jako państwa z ostatecznymi granicami jest znaczącym wkładem do porządku pokojowego w Europie,
- uwzględniając Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec podpisany 12 września 1990 roku,
- zważywszy, że 45 lat minęło od zakończenia II wojny światowej i świadome, że ogromne cierpienia, jakie przyniosła ta wojna, w tym także utrata przez licznych Polaków i Niemców ich stron rodzinnych w wyniku wypędzenia albo wysiedlenia, są ostrzeżeniem i wyzwaniem do kształtowania pokojowych stosunków między obydwoma narodami i państwami,
- pragnąc stworzyć trwałe podstawy dla przyjaznego współżycia w wyniku rozwoju ich stosunków oraz kontynuując politykę trwałego porozumienia oraz pojednania między Polakami i Niemcami, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony potwierdzają istniejącą między nimi granicę, której przebieg określony jest w Układzie z 6 lipca 1950 roku między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej oraz w umowach zawartych w celu jego wykonania i uzupełnienia (Akt z 27 stycznia 1951 roku o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami; Umowa z 22 maja 1989 roku między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej), jak również w Układzie z 7 grudnia 1970 roku między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Federalną o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków.

Artykuł 2

Umawiające się Strony oświadczają, że istniejąca między nimi granica jest nienaruszalna teraz i w przyszłości oraz zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i integralności terytorialnej.

Artykuł 3

Umawiające się Strony oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych, i że roszczeń takich nie będą wysuwać również w przyszłości.

Artykuł 4

1. Traktat niniejszy podlega ratyfikacji; wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi możliwie szybko w Bonn.
2. Traktat niniejszy wchodzi w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Na dowód czego przedstawiciele Umawiających się Stron podpisali niniejszy Traktat i opatrzyli go pieczęciami.
Sporządzono w Warszawie dnia 14 listopada 1990 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Za Rzeczpospolitą Polską
/-/ Krzysztof Skubiszewski
Za Republikę Federalną Niemiec
/-/ Hans-Dietrich Genscher

 

oprac. MNS-CDP